पाेखरी ठेक्का सम्बन्धि दरभाउपत्र खाेल्ने मिति सम्बन्धमा।