सेवा करारमा गणक तथा सुपरीवेक्षक भर्ना लिने सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष: