FAQs Complain Problems

समाचार

विद्यालयहरु

विद्यालयको नाम प्रधानाध्यापकको नाम विद्यालयको नाम ठेगाना विद्यालयको तस्विर
श्री सरस्वती प्राथमिक झिझा रामलाल ठाकुर ९८४४१८८६९३
श्री रा.प्रा.वि. चिकना योगेन्द्र प्रसाद यादब ९८१९६२५३३४
श्री मा.वि.ठाढी झिझा श्री उमेश पाण्डेय ९८१४८८५०२९

Pages